Terapeutiske behandlingsforløb

For børn og unge i alderen 10-23 år med fokus på styrker, kompetencer, potentiale og social- og følelsesmæssig træning

En systematiseret terapeutisk behandlingsindsats

Vores forløb er et personlighedsudviklende forløb for unge mellem 10-23 år. Det er typisk unge, som har brug for en systematiseret terapeutisk behandlingsindsats.

Forløbet er henvendt til de unge, som er normalt begavede / højtbegavede med autisme, har Aspergers syndrom eller ADHD, er relations- og tilknytningsforstyrrede eller har forskellige psykosociale problemer.

Vores forløb, kan fx. kombineres med vores kontaktpersonsordning, en anbringelse på et mindre opholdssted eller i plejefamilie, erstatter således et dyrt behandlingshjemsophold, fordi vi sammensætter det bedste fra begge områder. Den unge vil få en systematisk, specialiseret individuel- og socialbehandlingsindsats, som familien, plejefamilier og opholdssteder i sig selv ofte ikke er i stand til at tilbyde.

En vigtig del i vores behandlingsprogram er at inddrage børn og unge og deres vigtige pårørende i et utrætteligt relationsarbejde, hvor tilgængelighed og respekt, krydret med høje faglige ingredienser, skaber grobund for helt nye indsigter og opdagelser, der medfører unikke muligheder for nye handlingsmønstre. Det skaber mulighed for, at de vigtige pårørende kan udvikle sig, forstå og deltage aktivt i den unges udvikling.

Hvorfor personlig udvikling?

Hvis vi ønsker at ændre vores opfattelse af os selv og den måde, vi reagerer på i forskellige situationer, kræver det, at vi vender blikket indad med et fokus på os selv i relation til andre. Vores grundlæggende princip er:

”man får kun adgang til sig selv gennem andre”

Gennem personlig udvikling opnår den unge at få en bevidst refleksion, som er med til at ændre følelses-, tanke- og handlingsmønstrene fra automatiske til bevidste valg. Vi støtter den unge i at skabe sammenhæng mellem krop, følelser, tanker og handlinger på det bevidste og ubevidste plan.

Vores fokus er at styrke de unges selvværd, selvtillid og generelle trivsel. Den unge oplever at kunne mestre sit eget liv ved at lære sine inderste ønsker, behov og motiver at kende. Ved at fokusere på og udvikle den unges personlige styrker, ressourcer og potentialer opnår de unge forøget selvværd og selvtillid.

Vi træner de unges sociale og følelsesmæssige færdigheder, hvilket forøger deres generelle trivsel, fordi den unge bliver i stand til at genkende sine følelser, får mere selvkontrol og bliver bedre til at håndtere konflikter. Personlig udvikling er med til at udvikle den unge til at blive sin egen livsleder, forbedre evnen til at mestre sig selv samt indgå hensigtsmæssigt i samfundet med dets forventninger og krav.

Forløbsbeskrivelse og metode

Fase 1 – Begribelighed

I den første fase arbejdes der med betydende begivenheder, som er indtruffet ,og på den baggrund arbejdes der med en bevidst refleksion over de unges liv.

Fase 1 – Begribelighed

I den første fase arbejdes der med betydende begivenheder, som er indtruffet ,og på den baggrund arbejdes der med en bevidst refleksion over de unges liv.

Fase 2 – Håndterbarhed

I anden fase arbejdes der med ønsket med at bevæge sig væk fra de gamle mønstre og uhensigtsmæssig adfærd, som modarbejder ønskerne.

Den unge har mulighed for at deltage i et basis- eller et intensiv-udviklingsforløb, alt afhængig af den unges behandlingsbehov.

Den unge har mulighed for at udvikle sig gennem tre moduler tilrettet alderens udfordringer. Det tredje modul er særligt tilrettelagt ud fra specifikke udfordringer.

Forløbene er målrettet de forskellige aldersgrupper, og de primære voksne vil have mulighed for at deltage i undervisningen eller de individuelle samtaler minimum én gang månedligt.

På forløbet arbejdes der med en særlig individuel tilgang, der via gruppearbejde og individuelle samtaler giver den mest optimale mulighed for at træffe kvalificerede valg i fremtiden. Vores konsulenter arbejder målrettet med at guide og hjælpe unge med at opdage sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger samt mental og fysisk velvære.

I undervisningen og i de individuelle samtaler arbejdes der med den enkeltes personlige historie, hvor den unge opnår en større bevidsthed om uhensigtsmæssige strategier, livsvilkår, mening og ansvar.

Målet med forløbet er at støtte den unge i at blive og forblive motiveret til at tage ansvar for egen udvikling, kunne mestre sig selv, håndtere dagligdagens forventninger og krav, tage ansvar for at bryde negative mønstre samt skabe et meningsfuldt liv fyldt med vilje, ønsker, håb og mål for fremtiden.

Hvert modul er bygget op i tre faser og kombinerer fire forskellige metoder. Forløbene strækker sig over 9 måneder og indeholder:

 • Undervisning
 • Gruppetræning
 • Individuel terapi
 • Supervision til primærvoksen

Forløbene er inddelt i forskellige moduler afhængig af alder, behandlingsbehov og udfordringer. Undervejs i forløbene vil vigtige voksne blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for telefonisk kontakt alle ugens 7 dage/hele døgnet.

Sejre efter endt forløb

 • Øget psykisk robusthed, herunder skabt et meningsfuldt livsnarrativ
 • Øget struktur, rammer og stabilitet
 • Øget vilje og lyst til at gå nye veje
 • Lagt en personlig, fremadrettet og realistisk plan

Metoder

Anerkendte forsknings- og evidensbaserede teorier og metoder

Afhængigt af problemets omfang vil du hurtigt (typisk indenfor 5-8 samtaler) erhverve dig redskaber til at overvinde lidelser som stress, angst, tvangstanker og handlinger (OCD), posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) eller depression.

Metakognitiv terapi anbefales blandt andet af den britiske sundhedsstyrelse som bedst-virkende behandling til generaliseret angst og PTSD. Omfattende forskning understøtter den britiske sundhedsstyrelses anbefaling.

Betydningen af personers tænkning for mentalt velbefindende er i fokus i både metakognitiv og kognitiv terapi. Men ellers er fokus på at flytte sig fra objekt-niveau til meta-niveau i indsatsen.

Årsagen til psykiske lidelser og målet for behandlingen

Der sker tre typer forandringer:

 • Ændring af tankestil og strategi, CAS
 • Ændring af styrende metakognitive overbevisninger
 • Opnåelse af ny viden om processer og implicitte planer, der styrer tankeprocesserne og den subjektive opfattelse

Modellen fra GAD anvendes til behandling i f.eks. gruppe, hvor der er flere diagnoser med, idet den rummer det væsentligste.

Hvis man tager Wells’ universelle model, og sætter det han har tegnet og beskrevet sammen, vil den se nogenlunde ud som nedenstående.

En ting, som her bliver særligt tydelig, er, at selvet og verdensbilledet indeholder det, der i KAT hedder skemata.

Bliv psykoterapeut og tag en diplom i ledelse hos psykoterapeutisk konsulenthus

Gennemgående metoder

– Socialisering i forhold til CAS er en af de vigtige psykoedukative metoder. Det sker typisk gennem en case-formuleringen, der skaber overblik over sammenhængen mellem CAS og lidelsen.

– Opmærksomhedstræning. Formålet med opmærksomhedstræning er, at klienten bliver klar over, at hans opmærksomhed på indre hændelser er med til at forlænge og forværre oplevelserne. Klienten bliver gennem træning i at flytte sin opmærksomhed klar over, hvad den betyder, og hvordan den kan kontrolleres. Dermed bliver kursisten klar til at flytte sin opmærksomhed op på metaniveau og til at være detached mindfull. Vi vil typisk benytte træningsøvelser med lyd.

Der er tre komponenter i ATT:

 • At kunne vælge sin opmærksomhed
 • At kunne skifte sin opmærksomhed
 • At kunne dele sin opmærksomhed

En anden mulighed inden for opmærksomhedstræning er SAR eller situationsbestemt flytning af fokus. Det kan benyttes i pressede situationer, hvor opmærksomheden bevidst flyttes fra indre opmærksomhed til ydre opmærksomhed.

– Detached mindfullness er en måde at forholde sig til indre tanker og overbevisninger på. Den har til formål at øge den fleksible kontrol over tankemønstre og understøtte udviklingen af en ny model over betydningen og vigtigheden af tanker og overbevisninger. Mange af øvelserne i DM skal vise, at man er sin opmærksomhed, ikke sine tanker. Eksempler på DM-øvelser er Tigerøvelsen, Dagdrømmeøvelsen og Fri association.

– Sokratisk dialog og omstrukturering benyttes til at udfordre validiteten af positive og negative metaoverbevisninger om kontrol, farlighed og nytteværdi.

Det benyttes ligesom i kognitive adfærdseksperimenter. Det foreslås for eksempel at lave minisurveys, hvor man spørger folk, som man tænker er ubekymrede, hvor meget de bekymrer sig. Man kan forsøge at bekymre sig sindssyg eller at skade sin krop med bekymring. Alle tre er eksempler på at eksperimentere med farlighedsoverbevisningen.

Har du brug for en terapeut, så er du altid velkommen til at ringe til os på 31223241 og bestille tid til terapi. Du kan også udfylde en kontaktformular her på hjemmesiden, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Målgruppen – VÆLG mellem vores Basis- eller Intensiv-udviklingsforløb

Målgruppen for indsatsen er unge ml. 10-23 år med følgende karakteristika:

 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Psykosociale udfordringer
 • ADHD
 • Normal/højtbegavede unge med autisme eller Aspergers syndrom

De unge vil profitere af et behandlingsforløb under f.eks. en anbringelse hos en plejefamilie eller et mindre opholdssted, hvor vi har sammensat det bedste fra flere kendte praksisområder.

Vi tilbyder fem forskellige forløb for unge i alderen 10-23 år. Forløbene er sammensat efter den enkeltes behov og udfordring. Udover at de unge har specifikke udfordringer, gælder det for dem alle sammen, at de har sociale samt adfærds- og følelsesmæssige udfordringer i forhold til andre unge på deres alder.

For alle børn mellem 10-13 år

For børn med behandlingsbehov, som har psykosociale vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser.

Vi tilbyder to forløb:

 • Basis-forløb
 • Intensiv-forløb

For unge mellem 16-23 år

For unge, som har autisme, Aspergers syndrom og andre tilknyttede vanskeligheder.

Vi tilbyder to forløb:

 • Basis-forløb
 • Intensiv-forløb

For unge mellem 13-15 år

For unge med behandlingsbehov, som har psykosociale vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser.

Vi tilbyder to forløb:

 • Basis-forløb
 • Intensiv-forløb

For unge mellem 16-23 år

For unge, som har et misbrug, lider af ADHD, begår kriminalitet og har andre relaterede udfordringer.

Vi tilbyder to forløb:

 • Basis-forløb
 • Intensiv-forløb

For unge mellem 16-23 år

For unge, som lider af stress, angst og depression.

Vi tilbyder to forløb:

 • Basis-forløb
 • Intensiv-forløb