Tag en certificeret og godkendt uddannelse

Vi tilbyder forskellige uddannelser til fagfolk. Det er vores intention, at skabe uddannelser som kan bruges og gøre en forskel for de mennesker man indgår et samarbejde med. Vores efteruddannelser tager udgangspunkt i forsknings- og evidensbaserede metoder. Det er vigtig for os, vi anvender metoder som er brugbare, konkrete, effektive og som har et understøttende teoretisk udgangspunkt.

Vores formål er at tilbyde uddannelser som er baseret på mange forskellige teorier, kombineret med de mest effektive og bedst egnede metoder og teknikker indenfor både coaching, organisationspsykologi og psykoterapi, hvilket giver mulighed for at arbejde som organisationspsykologisk terapeut både internt og eksternt, udvikling af raske menneskers bevidsthed, tilknytningsmønstre, personlige og sociale kompetencer, ledelsesmæssige intelligens og livskvalitet, samt behandling af mennesker som har en psykisk lidelse så som angst, depression, misbrug, personlighedsforstyrrelser samt andre dybeliggende traumer og personlige problemer.

Det er vigtigt for os hos K&H terapi, at man efter gennemført uddannelse kan anvende sin viden og metoder i mange forskellige organisatoriske sammenhænge uanset om man er ansat i den offentlige sektor, til behandling af psykisk svage og syge på institutioner, hospitaler og indenfor psykiatrien, i det private erhvervsliv eller som privat praktiserede psykoterapeut.

Når man tager en uddanelse hos K&H terapi, har man mulighed for at indgå i vores stressnednu netværk, samt tilbyde dine psykoterapeutiske ydelser på vores hjemmeside. Vi tilbyder ligeledes, i samarbejde med en ekstern leverandør, hjælp til du kan udvikle din egen forretning.

Bliv certificeret metakognitiv og compassion mind Stresscoach på Akademi niveau (10 ETCS)

KH Terapi er en af de eneste udbydere i danmark, hvor du kan uddanne dig som stresscoach på Akademi niveau.

Få adgang vores stressnednu konsulentnetværk – med mulighed for stressnednu klienter.

Den Certificeret StressCoach uddanelse er en uddannelse på akademi niveau (10 ETCS), vores fokus er mest på den metakognitive metodes anskuelse af stress ud fra en psykologisk og biologisk synsvinkel. Den metakognitive behandlingsmodel for stress vil, som behandleren, give dig en lang række nye redskaber og behandlingsmuligheder, som på kort tid kan gøre en stor forskel for mange mennesker.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Udbytte af uddannelsen

  • Indsigt i Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress
  • Uddannelse i Stressmanual
  • Kompetence til at afholde coachende samtaler
  • Kompetence til at afholde stressforløb i grupper
  • Metakognitiv supervision af egne cases

For dig som ønsker en stress coach uddannelse som er effektiv og virker i praktisk, samtidighed med du får adgang til vores stress ned nu konsulent netværk med masser af klienter, så skal du vælge vores uddannelse.

Pris: kr. 59.995,00

Bliv stresscoach hos KH Terapi

Tag en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse kombineret med en Diplom i ledelse – 60 ETCS point.

KH terapi er en af de eneste udbydere i danmark

hvor du både kan uddanne dig som Reg. psykoterapeut, kombineret med en diplom ledelse.

Bliv psykoterapeut og få diplom i ledelse hos KH Terapi

Bliv certificeret psykoterapeut (Reg. psykoterapeut) kombineret med en diplom i ledelse (60 ECTS point)

Godkendt af psykoterapeutisk forening

Den psykoterapeutiske uddannelse er bygget således op, at hvert år svarer til godkendelseskriterierne for ét år på den certificerede 4 årig psykoterapeutiske uddannelse. Alle vores moduler er bygget op omkring hvert enkelt semester tilhørende træning og terapi sessioner. Så man både arbejde teroretisk og praktisk gennem indsigt og erkendelse. på den måde kan vi sikre størst mulig og mest effektivt indlæring af de anvendte teorier og metoder. Vores uddannelse kan efterfølgende bruges erhvervsmæssigt til både individuel terapi, gruppeterapi, organisationspsykologisk konsulent både internt eller eksternt samt supervisior. 

Som studerende bliver du trænet til at indgå terapeutisk i mange forskellige relationer og dynamikker

Når man arbejder med og sammen med mennesker og det der foregår i gruppen mellem mennesker, i familien, andre organisatoriske fælleskaber, er det vigtigt vi kan analysere, mærke og forstår de dybe spor og hvad der ligger under overfladen.

Derfor lære man lærer forskellige metoder og teknikker som tager udgangspunkt i forskellige veldokumenteret teorier .

Psykoterapeutisk uddannelse hos KH Terapi

Vores Teoretiske grundlag

Indenfor de psykologiske tager vi udgangspunkt forskellige retninger og teorier som er forskning mæssigt valideret, fordi vi har erfaret at der ikke kun findes en metode eller teori som kan håndtere mennesket og livets komplekse udfordringer. Når man arbejder med mennesker og det der foregår i gruppen mellem mennesker i familien eller i andre organisatoriske fælleskaber, derfor er vi nød til at forstå og lære mange forskellige teorier, metoder og teknikker.

Vi lærer vores studerende metakognitive, kognitive, systemiske, neropsykologiske, biopsykologiske, psykodynamiske, psykoanalytiske, kommunikations, compassion fokuseret, eksistentialistisk, socialpsykologiske, organisationspsykologiske,  åben system teorier og medtoder.  

Vores uddannelsesopbygning og indlæringsmetoder er altid en vekselvirkning mellem indsiger, erkendelse gennem erfaringer. Derfor vil alle vores uddannelser ligeledes være meget oplevelses orienteret inden for en metode lærer som er understøttet teroretisk med udgangspunkt i en relevant problemstilling. Men andre ord bliver du trænet til at kunne håndtere mange forskellige komplekse problemstillinger

Vi skal huske på at nyere psykologisk forskning fastslår nemlig, at dét, at blive ’klogere på sig selv’ ikke er ensbetydende med, at man får det bedre.

Hvis man ønsker at forbedre sin egen og andres psykiske trivsel, skal man først og fremmest blive klogere på den bagvedliggende årsag til psykiske helbredsproblemer. Man skal også blive klogere på den psykologiske værktøjskasse, der kan afhjælpe helbredsproblemerne – og lære at mestre den. Den læring opnås hurtigt i en gruppe, da alle i gruppen trænes i brugen af samme værktøjer.

Vi glæde os til at byde dig velkommen i vores fælleskab og på din indre rejse.

Tag en uddannelse du kan bruge og som virker i praktisk enten akademi eller diplom niveau

Akademiuddannelser er videregende uddannelser, man kan tage på deltid. Uddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Man skal desuden have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget. Er du faglært, kan du altså videreuddanne dig til akademiniveau.

Akademiuddannelser er niveau 5 i den danske kvalifikationsramme. Diplomuddannelser er niveau 6 svarende til bachelorniveau. Her skal du som minimum have en niveau 5 uddannelse for at blive optaget.

En diplomuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Den tæller samlet 60 ECTS-point. Nr du har gennemført en diplomuddannelse, åbner det også døren for, at du kan læse videre på en masteruddannelse. Diplomuddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Du skal desuden minimum have en erhvervsakademi- eller en akademiuddannelse. For at blive optaget på vores 4 årig psykoterapeutiske kombineret med en diplom uddannelse i ledelse, kræver det en socialfaglig uddannelse på bachelor- eller professionsbachelor niveau.

En Reg. psykoterapeut har:

En bachelor- eller kandidatuddannelse efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring inden for det humanistiske, pædagogiske eller social- og sundhedsfaglige felt, f.eks. pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, læge, psykolog eller fysioterapeut eller tilsvarende

K&H Terapi er en del af Foreningen for Danske Psykoterapeuter - Bliv psykoterapeut hos os

Optagelseprocedure

Når du har indsendt din ansøgning til uddannelseleder Martin Hartmann

mail: martin@khterapi.dk

vil du inden for kort tid få en bekræftelse på at vi har modtaget den.

Optagelseskriterier

KH terapi følger de tværministerielle kvalitetskrav for optagelse på uddannelsen. Det gælder også ansøgning om merit og kvoter.

Hvis en ansøger ikke opfylder de formelle krav for optagelse, foretager vi en realkompetencevurdering på baggrund af ansøgerens samlede relevante erfarings- og uddannelsesgrundlag.

Kvote 1

Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, f.eks. psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

Kvote 2

Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelorniveau (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering.

Kvote 3

Ansøgere, der har en mellemlang eller længere erhvervs- eller faguddannelse, har mulighed for at søge ind på dispensation og optages på uddannelsen efter en konkret helhedsvurdering af deres realkompetencer og deres samlede livserfaring.

Der kan f.eks. være tale om ansøgere, som er misbrugsbehandler, sosu-assistent, politibetjent, skuespiller, musiker, fodterapeut, kunstner, underviser eller som har en anden praktisk uddannelse og personlige og erhvervsmæssige erfaringer med ansvar inden for omsorg og det relationnelle felt.

En forudsætning for optagelse på dispensation på kvote 3 er, at du har suppleret din uddannelse med kurser fra højere læreanstalter eller lignende inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, coaching, mentoring, supervision eller pædagogik.

Meritoverførsel

Ansøger kan søge om meritoverførsel fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser. Der kræves dokumentation i form af studieordning og undervisningsplaner med angivelse af lektionstal og gennemgåede temaer samt dokumentation for beståede eksaminer. Desuden – så vidt muligt – et overdragelsesdokument (udarbejdet og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforenings forum for uddannelsessteder) fra det uddannelsessted, ansøgeren kommer fra.

Kh terapi kan, hvis det vurderes nødvendigt, bede ansøger supplere med evt. opsamling på moduler, kurser på specifikke områder og/eller egenterapi. Dette finansieres af ansøger.

Dispensation

Det er muligt at blive optaget på uddannelsen, hvis ansøgeren ikke lever op til ovenstående kvoter. Kontakt Martin Hartmann martin@khterapi.dk og du vil indkaldt til en individuel samtale, hvor erfaringer og kompetencer gennemgås. Ud fra denne samtale, samt realkompetence beskrivelse og den formelle ansøgning, kan ansøger muligvis godkendes til optagelse.

Særlige udfordringer

Det skal understreges, at studerende på KH terapi skal være indstillet på, at studiet fordrer og lægger op til en vis boglighed. Er der tale om ordblindhed eller andre udfordringer med indlæring, vil instituttet forholde sig til det og ud fra en samlet vurdering evt. stille hjælpemidler eller ekstra støtte til rådighed.

Det kan f.eks. være tilladelse til at optage teoretiske oplæg, lydbøger, udvidet tid til besvarelse af skriftlige opgaver eller at kunne betale for vejledning og støtte fra en underviser.

Etiske regler for uddannelsen

KH terapi er medlem af Psykoterapeut foreningen og Foreningen af Danske Psykoterapeuter som forpligter sig dermed til at følge og håndhæve de etiske regler som foreningen og endvidere The European Association For Psychotherapy (EAP) foreskriver.

Foreningen af Danske Psykoterapeuter lægger vægt på, at der hos psykoterapeuter generelt, og i særdeleshed blandt medlemmerne af foreningen, bliver opretholdt et højt niveau af etisk standard og god klinisk praksis.

Derfor er der fastsat en række etiske regler, som ethvert nyt medlem forpligter sig til at læse og holde sig orienteret om. Regler for foreningens etiske råd og Regler for klagesagsbehandling (se links nedenfor). Ethvert medlem af foreningen forpligter sig til, at rette sig efter disse. Samtidig har foreningen et etisk råd, der fungerer som klageinstans efter de klageregler, som gælder for psykoterapeuter, der er medlemmer af foreningen. De svarer til de krav, der stilles til organisationer, der ønsker at kunne registrere medlemmer i et register for Registrerede Alternative Behandlere (RAB).

Reglerne består af:

Etiske regler

Regler for foreningens etiske råd

Regler for Klagesagsbehandling

Her kan du læse psykoterapeutforeningens etiske retningslinjer for både undervisere og terapeut/klientforholdet.

Herunder er nogle af de mest centrale forhold der gør sig særligt gældende for de etiske perspektiver for psykoterapeutuddannelse og underviser/studerende relationen. Andre perspektiver er beskrevet i psykoterapeutforeningens retningslinjer.

Andre formaliserede etiske forhold

  • De studerende må ikke gå i terapi hos undervisere fra instituttet.
  • Den studerende må ikke gå til mundtlig eksamen hos en eksaminator eller censor, som den studerende har modtaget individuel terapi fra.
  • Studerende og undervisere er forpligtede til at gøre instituttet opmærksom på venskab, familieforhold, kæresteforhold eller anden betydningsfuld relation til instituttets undervisere, censorer eller til medstuderende på holdet, så instituttet kan tage forholde sig til det.
  • Hvis der opstår uløselige konflikter mellem studerende og undervisere eller ledelse eller mellem ledelse og underviser, skal der indkaldes en uvildig mediator, så de sikres at alle parter bliver behandlet lødigt, etisk forsvarligt og respektfuldt.
Hos K&H Terapi kan du tage en psykoterapeutisk uddannelse samtidig med at du får en diplom i ledelse (lederuddannelse)

Tag en uddannelse du kan bruge og som virker i praktisk  enten akademi eller diplom niveau

Akademiuddannelser er videregående uddannelser, man kan tage på deltid. Uddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Man skal desuden have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget. Er du faglært, kan du altså videreuddanne dig til akademiniveau.

Priser:

4 årig psykoterapeutiske uddannelse

Pris 59.995 pr. år.

1 årig metakognitiv og compassion Coach uddannelse

Pris 59.995 kr

Ratebetaling

Du har mulighed for at dele betalingen i op til 12 rater pr. år.

Kontakt martin@khterapi.dk for yderligere oplysninger.

Bruttolønsordning

For dig som er i arbejde og har mulighed for at lave en ordning sammen med din arbejdsgiver. Dit arbejdested har fordelen ved at du bliver kompetance udviklet og du betaler gennem din bruttoløn, dvs inden du betaler skat. Fx ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så kan arbejdsgiver i først omgang betale for din uddannelse og du vil derefter afbetale hver måned i fx 12 måneder, af din bruttoløn – du spare mellem 40 og 50% af uddannelses udgiften.
Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.

Er du kommunalt ansat?

Er du kommunalt ansat kan du ansøge Den Kommunale Kompetencefond om op til 25.000, – kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Kommende uddannelse

Hør mere om KH Terapi

KH Terapi er en del af Knudsen & Hartman

Logo for K&H Terapi - Konsulenthus der tilbyder psykoterapeutisk uddannelse samt lederuddannelse

Smedelundgade 5, 2. sal, 4300 Holbæk  |  info@knudsenoghartmann.dk  |  Tlf. +45 31 22 32 41