Tag en uddannelse, der er certificeret og godkendt.

Vi tilbyder forskellige uddannelser til fagfolk med det formål at skabe uddannelser, der kan gøre en forskel for de mennesker, man samarbejder med. Vores efteruddannelser tager udgangspunkt i forsknings- og evidensbaserede metoder, der er brugbare, konkrete, effektive og har et understøttende teoretisk udgangspunkt.

Vores uddannelser er baseret på mange forskellige teorier og kombinerer de mest effektive og bedst egnede metoder og teknikker inden for coaching, organisationspsykologi og psykoterapi. Dette giver mulighed for at arbejde som organisationspsykologisk terapeut både internt og eksternt, udvikle raske menneskers bevidsthed, tilknytningsmønstre, personlige og sociale kompetencer, ledelsesmæssige intelligens og livskvalitet samt behandle mennesker med psykiske lidelser såsom angst, depression, misbrug, personlighedsforstyrrelser og andre dybtliggende traumer og personlige problemer.

Det er vigtigt for os hos K&H Terapi, at man efter endt uddannelse kan anvende sin viden og metoder i mange forskellige organisatoriske sammenhænge, uanset om man er ansat i den offentlige sektor, til behandling af psykisk svage og syge på institutioner, hospitaler og inden for psykiatrien, i det private erhvervsliv eller som privat praktiserende psykoterapeut.

Når man tager en uddannelse hos K&H Terapi, har man mulighed for at indgå i vores stressnednu konsulentnetværk og tilbyde psykoterapeutiske ydelser på vores hjemmeside. Vi tilbyder også hjælp til at udvikle din egen forretning i samarbejde med en ekstern leverandør.

Bliv certificeret som metakognitiv og compassion mind stresscoach på akademisk niveau (10 ECTS).

KH Terapi er en af de få udbydere i Danmark, hvor du kan uddanne dig som stresscoach på akademi niveau.

Bliv en del vores konsulentnetværk – med mulighed for at behandle stressramte klienter.

Den certificerede StressCoach-uddannelse er en akademi uddannelse på 10 ECTS-niveau. Vores fokus er primært på den metakognitive metodes tilgang til stress ud fra både psykologiske og biologiske synsvinkler. Som behandler vil den metakognitive behandlingsmodel for stress give dig en lang række nye redskaber og behandlingsmuligheder, som på kort tid kan gøre en stor forskel for mange mennesker.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner såsom psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer og andre faggrupper inden for social- og sundhedssektoren, samt andre, der ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Udbytte af uddannelsen

– Indsigt i den metakognitive metodes tilgang til stress
– Uddannelse i stressmanual
– Kompetencer til at afholde coachende samtaler
– Kompetencer til at afholde stressforløb i grupper
– Metakognitiv supervision af egne cases

Hvis du ønsker en effektiv stresscoach-uddannelse, der virker i praksis, og samtidig ønsker adgang til vores konsulentnetværk med masser af klienter, så skal du vælge vores uddannelse.

Pris: kr. 59.995,00.

Bliv stresscoach hos KH Terapi

Tag en fireårig psykoterapeutisk uddannelse kombineret med et diplom i ledelse på 60 ECTS-point.

KH Terapi er en af de få udbydere i Danmark, hvor du kan uddanne dig som registreret psykoterapeut kombineret med en diplom i ledelse.

Bliv psykoterapeut og få diplom i ledelse hos KH Terapi

Bliv en certificeret psykoterapeut (registreret psykoterapeut) med en kombination af en diplomuddannelse i ledelse (60 ECTS-point).

Godkendt af foreningen af Danske psykoterapeuter – FaDP

Den psykoterapeutiske uddannelse er struktureret således, at hvert år opfylder godkendelseskriterierne for ét år på den certificerede 4-årige psykoterapeutiske uddannelse. Alle vores moduler er opbygget omkring hvert enkelt semester, der inkluderer træning og terapisessioner. Dette giver mulighed for både teoretisk og praktisk arbejde, som fører til indsigt og erkendelse. På denne måde sikrer vi størst mulig og mest effektiv indlæring af de anvendte teorier og metoder. Efter endt uddannelse kan vores studerende anvende deres færdigheder erhvervsmæssigt inden for individuel terapi, gruppeterapi, organisationspsykologisk konsulentarbejde både internt og eksternt samt supervision.

Som studerende trænes du til at indgå terapeutisk i mange forskellige relationer og dynamikker.

Når det kommer til at arbejde med og sammen med mennesker, og det der foregår i grupper mellem mennesker, i familier og andre organisatoriske fællesskaber, er det vigtigt at kunne analysere, mærke og forstå de dybe spor og det, der ligger under overfladen. Derfor lærer man forskellige metoder og teknikker, som tager udgangspunkt i veldokumenterede teorier.

Psykoterapeutisk uddannelse hos KH Terapi

Vores Teoretiske grundlag

Inden for psykologien og terapien tager vi udgangspunkt i forskellige retninger og teorier, som er valideret gennem forskning. Vi har erfaret, at der ikke findes én metode eller teori, som kan håndtere mennesket og livets komplekse udfordringer alene. Når man arbejder med mennesker og det, der foregår i gruppen mellem mennesker i familien eller i andre organisatoriske fællesskaber, er det derfor nødvendigt at forstå og lære mange forskellige teorier, metoder og teknikker.

Vi lærer vores studerende metakognitive, kognitive, systemiske, neuropsykologiske, biopsykologiske, psykodynamiske, psykoanalytiske, kommunikations-, compassion-fokuseret, eksistentialistisk, socialpsykologiske, organisationspsykologiske, åben system-teorier og metoder.

Vores uddannelsesopbygning og indlæringsmetoder er altid en vekselvirkning mellem indsigt og erkendelse gennem erfaringer. Derfor vil alle vores uddannelser også være meget oplevelsesorienterede inden for en metodelære, som er understøttet teoretisk med udgangspunkt i en relevant problemstilling. Med andre ord bliver du trænet til at kunne håndtere mange forskellige komplekse problemstillinger.

Vi skal huske på, at nyere psykologisk forskning fastslår, at det at blive “klogere på sig selv” ikke nødvendigvis betyder, at man får det bedre.

Hvis man ønsker at forbedre sin egen og andres psykiske trivsel, skal man først og fremmest blive klogere på den bagvedliggende årsag til psykiske helbredsproblemer. Man skal også blive klogere på den psykologiske værktøjskasse, der kan afhjælpe helbredsproblemerne – og lære at mestre den. Denne læring opnås hurtigt i en gruppe, da alle i gruppen trænes i brugen af de samme værktøjer.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores fællesskab og på din indre rejse.

Tag en uddannelse, som du kan anvende praktisk enten på akademi- eller diplomniveau.

Akademiuddannelser er videregående uddannelser, som kan tages på deltid og henvender sig til voksne med erhvervserfaring. For at blive optaget kræves det desuden, at man har en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Hvis du er faglært, kan du altså videreuddanne dig til akademiniveau.

Akademiuddannelser er niveau 5 i den danske kvalifikationsramme, mens diplomuddannelser er niveau 6, svarende til bachelorniveau. For at blive optaget på en diplomuddannelse kræves det som minimum, at man har en niveau 5 uddannelse.

En diplomuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse og tæller samlet 60 ECTS-point. Når man har gennemført en diplomuddannelse, åbner det også døren for, at man kan læse videre på en masteruddannelse. Diplomuddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring, og man skal desuden minimum have en erhvervsakademi- eller en akademiuddannelse. For at blive optaget på vores 4-årige psykoterapeutiske uddannelse kombineret med en diplomuddannelse i ledelse, kræves det en socialfaglig uddannelse på bachelor- eller professionsbachelorniveau.

For at blive registreret som psykoterapeut kræves det, at man har en bachelor- eller kandidatuddannelse efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring inden for det humanistiske, pædagogiske eller social- og sundhedsfaglige felt, f.eks. som pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, læge, psykolog eller fysioterapeut eller tilsvarende.

K&H Terapi er en del af Foreningen for Danske Psykoterapeuter - Bliv psykoterapeut hos os

Optagelseprocedure

Når du har indsendt din ansøgning til uddannelsesleder Martin Hartmann på mailen martin@khterapi.dk, vil du inden for kort tid modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget den.

Hos K&H Terapi kan du tage en psykoterapeutisk uddannelse samtidig med at du får en diplom i ledelse (lederuddannelse)

Optagelseskriterierne

KH terapi følger de tværministerielle kvalitetskrav for optagelse på uddannelsen. Det gælder også ansøgning om merit og kvoter.

Hvis en ansøger ikke opfylder de formelle krav for optagelse, foretager vi en realkompetencevurdering på baggrund af ansøgerens samlede relevante erfarings- og uddannelsesgrundlag.

Kvote 1

Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, f.eks. psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

Kvote 2

Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelorniveau (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering.

Kvote 3

Ansøgere, der har en mellemlang eller længere erhvervs- eller faguddannelse, har mulighed for at søge ind på dispensation og optages på uddannelsen efter en konkret helhedsvurdering af deres realkompetencer og deres samlede livserfaring.

Der kan f.eks. være tale om ansøgere, som er misbrugsbehandler, sosu-assistent, politibetjent, skuespiller, musiker, fodterapeut, kunstner, underviser eller som har en anden praktisk uddannelse og personlige og erhvervsmæssige erfaringer med ansvar inden for omsorg og det relationnelle felt.

En forudsætning for optagelse på dispensation på kvote 3 er, at du har suppleret din uddannelse med kurser fra højere læreanstalter eller lignende inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, coaching, mentoring, supervision eller pædagogik.

Meritoverførsel

Ansøger kan søge om meritoverførsel fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser. Der kræves dokumentation i form af studieordning og undervisningsplaner med angivelse af lektionstal og gennemgåede temaer samt dokumentation for beståede eksaminer. Desuden – så vidt muligt – et overdragelsesdokument (udarbejdet og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforenings forum for uddannelsessteder) fra det uddannelsessted, ansøgeren kommer fra.

Kh terapi kan, hvis det vurderes nødvendigt, bede ansøger supplere med evt. opsamling på moduler, kurser på specifikke områder og/eller egenterapi. Dette finansieres af ansøger.

Dispensation

Det er muligt at blive optaget på uddannelsen, hvis ansøgeren ikke lever op til ovenstående kvoter. Kontakt Martin Hartmann martin@khterapi.dk og du vil indkaldt til en individuel samtale, hvor erfaringer og kompetencer gennemgås. Ud fra denne samtale, samt realkompetence beskrivelse og den formelle ansøgning, kan ansøger muligvis godkendes til optagelse.

Særlige udfordringer

Det skal understreges, at studerende på KH terapi skal være indstillet på, at studiet fordrer og lægger op til en vis boglighed. Er der tale om ordblindhed eller andre udfordringer med indlæring, vil instituttet forholde sig til det og ud fra en samlet vurdering evt. stille hjælpemidler eller ekstra støtte til rådighed.

Det kan f.eks. være tilladelse til at optage teoretiske oplæg, lydbøger, udvidet tid til besvarelse af skriftlige opgaver eller at kunne betale for vejledning og støtte fra en underviser.

Etiske regler for uddannelsen

KH terapi er medlem af Psykoterapeut foreningen og Foreningen af Danske Psykoterapeuter som forpligter sig dermed til at følge og håndhæve de etiske regler som foreningen og endvidere The European Association For Psychotherapy (EAP) foreskriver.

Foreningen af Danske Psykoterapeuter lægger vægt på, at der hos psykoterapeuter generelt, og i særdeleshed blandt medlemmerne af foreningen, bliver opretholdt et højt niveau af etisk standard og god klinisk praksis.

Derfor er der fastsat en række etiske regler, som ethvert nyt medlem forpligter sig til at læse og holde sig orienteret om. Regler for foreningens etiske råd og Regler for klagesagsbehandling (se links nedenfor). Ethvert medlem af foreningen forpligter sig til, at rette sig efter disse. Samtidig har foreningen et etisk råd, der fungerer som klageinstans efter de klageregler, som gælder for psykoterapeuter, der er medlemmer af foreningen. De svarer til de krav, der stilles til organisationer, der ønsker at kunne registrere medlemmer i et register for Registrerede Alternative Behandlere (RAB).

Reglerne består af:

Etiske regler

Regler for foreningens etiske råd

Regler for Klagesagsbehandling

Her kan du læse psykoterapeutforeningens etiske retningslinjer for både undervisere og terapeut/klientforholdet.

Herunder er nogle af de mest centrale forhold der gør sig særligt gældende for de etiske perspektiver for psykoterapeutuddannelse og underviser/studerende relationen. Andre perspektiver er beskrevet i psykoterapeutforeningens retningslinjer.

Andre formaliserede etiske forhold

  • De studerende må ikke gå i terapi hos undervisere fra instituttet.
  • Den studerende må ikke gå til mundtlig eksamen hos en eksaminator eller censor, som den studerende har modtaget individuel terapi fra.
  • Studerende og undervisere er forpligtede til at gøre instituttet opmærksom på venskab, familieforhold, kæresteforhold eller anden betydningsfuld relation til instituttets undervisere, censorer eller til medstuderende på holdet, så instituttet kan tage forholde sig til det.
  • Hvis der opstår uløselige konflikter mellem studerende og undervisere eller ledelse eller mellem ledelse og underviser, skal der indkaldes en uvildig mediator, så de sikres at alle parter bliver behandlet lødigt, etisk forsvarligt og respektfuldt.

Tag en uddannelse du kan bruge og som virker i praktisk  enten akademi eller diplom niveau

Akademiuddannelser er videregående uddannelser, man kan tage på deltid. Uddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Man skal desuden have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget. Er du faglært, kan du altså videreuddanne dig til akademiniveau.

Priser:

4 årig psykoterapeutiske uddannelse

Pris 59.995 pr. år.

1 årig metakognitiv og compassion Coach uddannelse

Pris 59.995 kr

Ratebetaling

Du har mulighed for at dele betalingen i op til 12 rater pr. år.

Kontakt martin@khterapi.dk for yderligere oplysninger.

Bruttolønsordning

For dig som er i arbejde og har mulighed for at lave en ordning sammen med din arbejdsgiver. Dit arbejdested har fordelen ved at du bliver kompetance udviklet og du betaler gennem din bruttoløn, dvs inden du betaler skat. Fx ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så kan arbejdsgiver i først omgang betale for din uddannelse og du vil derefter afbetale hver måned i fx 12 måneder, af din bruttoløn – du spare mellem 40 og 50% af uddannelses udgiften.
Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.

Er du kommunalt ansat?

Er du kommunalt ansat kan du ansøge Den Kommunale Kompetencefond om op til 25.000, – kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Kommende uddannelse

INFO DAG

26. juni @ 16:30 - 17:30

INFO DAG

28. august @ 16:30 - 17:30

Stress coach uddannelse – opstart

11. september @ 8:00 - 16:00

INFO DAG

25. september @ 16:30 - 17:30

INFO DAG

23. oktober @ 16:30 - 17:30

INFO DAG

27. november @ 16:30 - 17:30

Stress coach uddannelse – opstart

29. januar 2025 @ 8:00 - 16:00

Hør mere om KH Terapi

KH Terapi er en del af Knudsen & Hartman

Logo for K&H Terapi - Konsulenthus der tilbyder psykoterapeutisk uddannelse samt lederuddannelse

Smedelundgade 5, 2. sal, 4300 Holbæk  |  info@knudsenoghartmann.dk  |  Tlf. +45 31 22 32 41